Autumn – Stratford, Atherton leisure / St Johns Church